REGULAMIN SKLEPU "90GRUNGEWEAR.COM"

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy sklep internetowy, działający pod domeną „90grungewear.com” (Sklep), umożliwia nabywanie towarów przy wykorzystaniu sieci Internet, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Prowadzącym Sklep jest Jacek Jaśkowiak, działająca pod firmą Jacek Jaśkowiak z siedzibą w Koninie, adres: Zakole 16/44, 62-510 Konin, nr REGON: 302187654, nr NIP: 6652804584 (zwany dalej Sprzedającym).
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób która nabywają lub zamierzają nabyć towary za pośrednictwem Sklepu (dalej Kupujący). Określa on w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w jego ofercie, składania zamówień oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
4. Dostęp do Regulaminu każdy Kupujący może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu. Regulamin będzie również dostępny w formie pliku pdf, udostępnionego do zapisania i przetwarzania przez Kupującego z wykorzystaniem własnego nośnika pamięci (komputera, telefonu, pamięci przenośnej itp.).
5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
6. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Kupującym wskazanie miejsca dostawy na terenie państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w pkt V Regulaminu.

II OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA

1. Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania za Sklepu w sposób bezprawny lub naruszający prawa innych Kupujących. W szczególności, Kupujący zobowiązany jest:
a) Nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystać ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nie rozsyłać i nie umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej lub szkodliwego oprogramowania.

2.
Kupujący korzysta ze Sklepu bez zakładania własnego konta.

3. Warunki techniczne umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Sklepu są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
c) Program umożliwiający odczyt plików „pdf”,
d) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Informacje podane przez Kupującego w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

III ZAWARCIE UMOWY

1. Informacje o produktach w Sklepie, w szczególności opisy, prezentacje i podane ceny nie mogą być odczytane jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie jako zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
2. Z inicjatywą zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu występuje Kupujący, składając Zamówienie (ofertę). Zamówienie może być złożone w jeden z poniższych sposobów:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej (Zamówienie on-line),
b) drogą telefoniczną (koszt połączenia według stawek operatora Kupującego ),
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
3.
Zamówienia on-line mogą być składane we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając niedzieli i świąt, przez całą dobę. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Kupujący zobowiązany jest:
a) W przypadku Zamówień on-line – do wyboru zamawianych produktów z oferty Sklepu, wskazania ich ilości oraz podania wszystkich danych oznaczonych w formularzu Zamówienia jako „obowiązkowe”.
b) W przypadku Zamówień telefonicznych lub e-mail – do podania co najmniej następujących danych:
• precyzyjnego oznaczenia zamawianych przedmiotów i ich ilości,
• wskazania dodatkowych parametrów zamawianych przedmiotów, o ile konieczność ich podania wynika z treści opisów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu (np. rozmiar, kolor, itp.),
• danych do realizacji zamówienia (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
• zaznaczenie żądania otrzymania faktury VAT oraz podanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

5. Zamówienie nie może być przez Kupującego wycofane lub zmienione:
a) w przypadku Zamówień on-line – od momentu jego wysłania poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” ;
b) w przypadku Zamówień telefonicznych – od momentu poinformowania przez pracownika Sklepu o przyjęciu zamówienia;
c) w przypadku Zamówień e-mail – od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji;

6. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres poczty e-mail. Z momentem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.

IV CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
2. Kupującego wiążą ceny obowiązujące w momencie złożenia Zamówienia, choćby w trakcie jego realizacji ceny podane na stronie internetowej Sklepu uległy zmianie.
3. Koszty wysyłki zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i zostają doliczone do sumy Zamówienia.
4. Kupujący płaci za zamówione produkty przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego.
5. Dane niezbędne do dokonania przelewu są udostępniane Kupującemu po złożeniu zamówienia. W przypadku wyboru metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje jego anulowanie. W takiej sytuacji możliwe jest powtórne złożenie Zamówienia i wybranie innej formy płatności. Realizacja Zamówienia płatnego przedpłatą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
6. W przypadku wyboru opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.

V DOSTAWA

1. Produkty są dostarczane pod adres wskazany w Zamówieniu, wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż internetową, Kupujący nie jest uprawniony do odbioru zamówionych towarów osobiście.
2. W przypadku, gdy podane przez Kupującego dane adresowe miejsca dostawy okażą się na tyle niedokładne, że realizacja Zamówienia będzie niemożliwa, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu doprecyzowania lub poprawienia niezbędnych danych. 3. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania Zamówienia i zależą od wybranego sposobu dostawy.
4. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty:
a) zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem,
b) zaksięgowanie na rachunku bankowym Sprzedającego pełnej kwoty Zamówienia - w przypadku wyboru sposobu płatności w ramach przedpłaty.

5.Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
6. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże z następującymi zastrzeżeniami:
a) Dostawa może być realizowana na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,
b) Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.
c) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów. Terminy wskazane w ust. 3 powyżej nie obowiązują,
d) Koszt wysyłki towarów w obiegu krajowym oraz zagranicznym podane są pod adresem: http://cennik.poczta-polska.pl/plik,1/cennik_uslug_powszechnych_w_obrocie_krajowym_i_zagranicznym_07052014.pdf
e) Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Kupujący (z wyjątkiem przypadku wadliwości towaru).

7. Wraz z dostarczeniem towaru Kupujący otrzyma na piśmie potwierdzenie zawarcia umowy, obejmujące w szczególności informacje o zamówionych produktach i ich ilości, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, a także inne informacje przewidziane przepisami obowiązującego prawa .

VI ODSTĄPIENIE

1. Bez uszczerbku dla uprawnienia do odstąpienia od umowy przewidzianego odpowiednimi przepisami prawa, Kupujący może zrezygnować z Zamówienia przed jego potwierdzeniem ze strony Sklepu. W takim przypadku Kupujący powinien możliwie niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym w szczególności drogą telefoniczną.
2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.),
b) w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zgodnie z art. 27 i kolejnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z tym że ustawowy termin odstąpienia od umowy wydłuża się do 30 dni ; Sprzedający udostępnia zgodny z ustawą wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wymagane ustawą pouczenie, dostępne pod adresem: …

3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej, koszty wysyłki podlegają, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, zwrotowi na następujących zasadach:
a) w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie – zwrotowi podlega koszt wysyłki towaru „do Kupującego” (uiszczony wraz z ceną Zamówienia), Kupujący zobowiązany jest natomiast ponieść koszt odesłania towaru z powrotem „do Sprzedającego”;
b) w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zasady zwrotu kosztów wysyłki określa pouczenie, znajdujące się pod adresem …

VII REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, odnowione i oryginalne. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.
2. Sprzedający odpowiada względem Kupującego za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony towar jest niezgodny z umową (wadliwy) należy złożyć reklamację. Zalecane jest złożenie reklamacji drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu. Wysyłka może być dokonana listem poleconym, paczką lub inną formą przesyłki, na adres: Jacek Jaśkowiak, Rumin 2a, 62-571 Stare Miasto, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep „90grungewear.com”. Kupujący może również kontaktować się ze Sklepem w kwestii reklamacji w każdy inny sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu (e-mail, telefonicznie, za pośrednictwem formularzy on-line).
4.Kupujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający wyśle Kupującemu produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru wraz z wszelkimi innymi kosztami. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Kupującego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
6. Sprzedający nie udziela na sprzedawane produkty osobnej, własnej gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. kc. Jeżeli na dany produkt została udzielona gwarancja przez producenta (importera), fakt ten będzie odnotowany w opisie produktu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku takim uprawnienia Kupującego z gwarancji określać będą postanowienia karty gwarancyjnej lub inne oświadczenia producenta (importera). Nawet jednak w takim wypadku, podmiotem zobowiązanym z gwarancji będzie producent (importer) lub inny podmiot, który gwarancji udzielił, nie zaś Sprzedający.

VIII DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Jacek Jaśkowiak, działająca pod firmą Jacek Jaśkowiak z siedzibą w Koninie, adres: Zakole 16/44, 62-510 Konin, nr REGON: 302187654, nr NIP: 6652804584 (Sprzedający).
2. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.). Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższej ustawy oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów
3. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zawieranych umów sprzedaży.
4. Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców, pracowników lub współpracowników Sprzedającego, świadczących usługi lub wykonujących pracę w związku z realizacją Zamówień oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie windykacji. Dane osobowe będą udostępnione powyższym podmiotom wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Zamówień.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, o czym będzie każdorazowo informował poprzez ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej Sklepu. Zmiany takie nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.